Home » Posts tagged with » poremecaj centra za ravnotezu

Poremećaj acido-bazne ravnoteže

Poremećaji A—B ravnoteže nastaju ili zbog poremećaja metabolizma, kada ih nazivamo metabolička acidoza ili al-kaloza, ili zbog poremećaja plućne funkcije, kada ih nazivamo respiratorna acidoza ili alkaloza. U određenim gra­nicama se respiratorni poremećaji mo­gu kompenzovati metabolički (bubrezi utiču na pufersku komponentu HCOj), a metabolički poremećaji — respirator-no (pluća mijenjaju pufersku kompo­nentu CO2). U tim slučajevima […]