Home » Posts tagged with » emfizem pluća lečenje

Emfizem pluća

Emfizem pluća je trajno abnormalno povećanje zračnih prostora u plućima distalno od terminalnih bronhiola, uz istovremenu anatomsku destrukciju interalveolarnih septuma. Klasifikacija i patogeneza Dijelimo ga prema rasporedu morfoloških promjena u acinusu a ujedno je to i podjela prema etiološkim činiocima a za kliniku su najznačajniji Emphysema centroacinare Ili sekundarni, opstruktivni emizem gdje je zona proširenih […]

Emfizem pluća

Isključi komentare

Emfizem Definicija Emfizem pluća definiše se kao trajno uvećanje disajnih puteva distalno od terminalnih bronhiola s destrukcijom alveolnih pregrada, bez jasnih znakova fibroze. Emfizem pluća karakterišu oštećenja plućnog parenhima. Ona nastaju u osnovnoj jedinici pluća (acinus) za razmjenu respiracijskih gasova. Bolesti se klasifikuju na osnovu lokalizacije morfoloških oštećenja u acinusu. Dva najznačajnija oblika su panacinusni […]

Continue reading …